Sosyal Sorumluluk

Zorunluluklarımız değil sorumluluklarımız var

İnsan Kaynakları

Eğitim Gelişim
Eğitim ve gelişim sürecimizde; yetkinlik, bilgi ve beceri anlamında geliştirilmesi gereken alanları belirlemek, bu alanları geliştirerek çalışanlarımızın ve AS GRUP’un performansını geliştirmeyi ve sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Şirketimizin strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici veya çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler çerçevesinde eğitim ve gelişim programlarını planlıyoruz.  Ayrıca çalışanlarımız, ilgi alanları ile uyumlu ve yenilikçi, yaratıcı bakış açılarını geliştirecek, fuar, kongre, zirve, seminer vb. organizasyonlara katılımları konusunda da teşvik ediyoruz. Tüm bu çalışmalar yıllık eğitim ve gelişim planlarını oluşturur.

Eğitimlerin sonunda çalışanlarımızdan aldıkları eğitime ilişkin geri bildirimleri alıyor ve sonraki süreçte de verilecek eğitimlerde bu geri bildirimleri mutlaka değerlendiriyoruz.

Çalışanlarımıza sunulan eğitimlerin tümü şirketimize özel tasarlanıyor, eğitimlerin bazıları kültür ve değerlerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın davranışsal becerilerini, bazıları da görevlerine katkı sağlayacak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

1. Çalışanların sorumluluğu
 • İşyeri Etik Kurallar’ı bilmek, anlamak, içselleştirmek ve bunlara uygun hareket etmek AS GRUP çalışanları olarak hepimizin sorumluluğundadır.
 • Tüm AS GRUP çalışanları olarak gönüllü denetçi olarak çalışırız ve İşyeri Etik Kurallar’a aykırı durumları tespit ve/veya gözlemlediğimizde zaman kaybetmeden ilgili bildirim kanallarından Etik ve Disiplin Kurulu’na bildiririz.
 • Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında bizlerden bilgi, belge talep edilmesi durumunda iş birliği yaparız, tüm soruları tam ve doğru olarak yanıtlarız.
2. Yöneticilerin sorumluluğu
 • Etik ve uygun davranma kültürünü teşvik etmek
  • Ekibini İşyeri Etik Kuralları hakkında bilgilendirmek
  • Kendisinin ve ekibinin günlük rutinlerinde etik kuralların yaşatılmasını sağlamak
  • Ekibini İşyeri Etik Kuralları’ndan ödün vererek iş sonuçları almaya teşvik etmemek veya yöneltmemek
  • Davranışları ile ekibine örnek oluşturmak
  • Etik Kural ihlallerine izin vermemek, ihlal tespit ettiği ya da şüphede kaldığı durumlarda Etik ve Disiplin Kurulu’na danışmak
 • Ekibinin etik sorularına ve endişelerine yanıt vermek, ekibini doğru yönlendirmek ve gerektiğinde müdahale etmek
3. Etik & disiplin kurulun sorumluluğu
 • İşyeri Etiği Kuralları’nın uygulanmasından birincil derecede sorumludur.
  • AS GRUP çalışanlarının Etik Kurallar ile ilgili tüm sorularını yanıtlamak ve endişelerini dinlemek, danışmanlık hizmeti vermek
 • Gelen bildirimleri değerlendirmek
 • AS GRUP’ta etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek
  • Etik Kurallar ve bağlantılı disiplin ve/veya ödüllendirme uygulamalarının tanımlanmasını, duyurulmasını ve AS GRUP’ta benimsenmesini garantilemek
   • Disiplin: Uyarılar, para cezaları, iş akdi feshi vb.
   • Ödüllendirme: Örnek davranışların duyurulması ve diğer ödüller
  • Etik Kurallar ile ilgili prosedürlerin, politikaların, iş talimatlarının tanımlanmasını sağlamak, etkinliğini ölçmek ve iyileştirmeler yapmak
  • Etik kuralları benimsemek ve uygulamak, AS GRUP çalışanlarına davranış ve düşünceleri ile örnek olmak
 • AS GRUP çalışanlarının etik bildirimleri için çekinmeyecekleri ve açık iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlamak
  • Bir çalışanın bir konuyu dürüstçe dile getirmesi, etik bildirimde bulunması ya da bir soruşturmaya katılması ayrımcılık, kademe indirme, uzaklaştırma, hak kaybı, tehdit ya da taciz de dahil olmak üzere herhangi ters bir istihdam eylemi için temel oluşturamaz.
 • Gönüllü denetmen olarak AS GRUP çalışanları tarafından yapılan etik bildirimlerinde, bildirimi yapan çalışanın kimlik gizliliğine gereken hassasiyeti göstermek, bildirimi yapanı korumak ve gözetmek
 • Kendisine bildirilen etik ihlallerini soruşturmak ve çözümlemek
  • Soruşturma: Soruşturma kararı alması halinde gerekli bilgileri toplar, ilgili belgeleri inceler, gerekirse görgü tanıklarına başvurur ve konunun ivedi çözümü için gerekeni yapar. Soruşturma esnasında adil bir süreç sağlar ve özellikle kanunların gerekliliklerine riayet eder.
  • Çözüm Getirme: Etik Kurul, soruşturma aşamasında elde ettiği bulgu, bilgi ve kanaati doğrultusunda oyçokluğu ile karar verir ve kararın derhal uygulanmasını sağlar. Gerekli görmesi durumunda disiplin prosedürünü işletir.
 • Etik bildirimde bulunan AS GRUP çalışanına, soruşturma ve çözüm ile ilgili uygun olduğu ve yasal gereklilikler ve diğer gizlilik sorumlulukları ihlal edilmeden verilebilecek düzeyde geribildirimde bulunmak
 • Şirket içinde çözümlenemeyen veya çözümü soruşturma gerektiren uygunsuzlukları Yönetim Kurulu’na ve/veya tepe yönetime yönlendirmek
 • Gündemine aldığı etikle ilgili soruları ve uygunsuzlukları sonuçları ile birlikte 3 ayda bir (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) ve istenildiğinde Yönetim Kurulu’na ve raporlamak,
 • Etik ve bağlantılı süreçlerin denetlenmesini sağlamak, denetim raporları doğrultusunda süreç iyileştirmelerini gerçekleştirmek
4. İnsan kaynaklarının sorumluluğu
 • Etik Kurallar Politikası’nı işe giriş işlemleri esnasında çalışana vermek ve çalışandan okuyup benimsediğine ve uygulamayı taahhüt ettiğine dair imzalı beyanını (çalışan bildirgesi) almak, çalışanın özlük dosyasında arşivlemek
 • Etik Politikası ve ilgili diğer tüm dokümanların güncelliğini sağlamak üzere başta Etik & Disiplin Kurulu olmak üzere ilgili tüm ekiplerle çalışmak
 • Etik Politikası ve ilgili diğer formların güncel ve onaylı versiyonunu AS GRUP çalışanlarının kullanımına sunmak
 • Etik Kuralları kurumsal kültürün bir parçası olması için çeşitli mecralarda duyurmak
5. Uygulama

Yukarıda yer alan sorumluluklar kapsamında tüm AS GRUP çalışanları bu politikayı günlük rutinlerinin bir parçası olarak benimser ve uygularlar.

AS GRUP çalışanları işlerini yaparken şüphede kaldıkları durumlarda aşağıdaki sorgulamaları yaparlar:

 • Durum AS GRUP Etik Kuralları’na uygun mu?
 • Etik mi?
 • Yasal mı?
 • Bu durum AS GRUP’a veya bana olumlu yansıyacak mı?

Bu sorulardan birinin cevabı hayır ise o işi yapmazlar. Emin değillerse yöneticilerine ve/veya Etik & Disiplin Kurulu’na danışırlar. Politikada AS GRUP çalışanlarının karşılaşabileceği pek çok duruma yer verilmiştir; ancak her durumun kapsanması mümkün değildir.